ĐÀO PHI PHỤNG

Vua Lương băng hà, bè lũ gian thần là Cát Thượng Nguyên chiếm đoạt ngôi báu, bắt giam trung thần là Đào Lệnh Công vào ngục thất. Lúc này con trai của Đào Lệnh Công là Đào Phi Phụng đang lánh nạn tại Đông Ly, biết được tin dữ bèn tìm cách thay họ đổi tên là Lý Vạn Chung, bôi mặt đỏ, để râu dài cho khác hình khác dạng lên đường về nước vào triều ứng thí, tìm cách cứu nước, cứu cha. Ở ngoài ải, Liễu Nguyệt Tiêm là vợ của Đào Phi Phụng ( Lý Vạn Chung) cũng biết tin Cát Phượng Nguyên làm phản bèn hợp binh với Quốc Công Diệm Cửu Qùy đem binh tiến đánh Phụng Thành. Lúc này Lý Vạn Chung ( Đào Phi Phụng ) được Cát Thượng Nguyên phong ấn Nguyên Nhung cầm quân ra Phụng Thành để cứu viện cho em mình là Cát Thượng Lân. Với tài khôn khéo, Lý Vạn Chung đã đưa được tù nhân Đào Lệnh Công cha mình cùng ra Phụng Thành. Và rồi từ đó Phi Phụng đã phối hợp với Nguyệt Tiêm và Diệm Cửu Qùy bắt Cát Thượng Lân, chiếm đánh Phụng Thành rồi kéo quân về triều đình đánh tan bè lũ Cát Thượng Nguyên phục hồi Lương Quốc.

  • TAM NỮ ĐỒ VƯƠNG

    Nhân lúc nhà vua qua đời, Tên Thái sư Triệu Văn Hoán giã tâm chiếm đoạt ngai vàng. Hắn vu cáo Chánh hậu tư thông với tình nhân để kết tội và tiêu diệt bà.

  • ĐÀO TAM XUÂN LOẠN TRÀO

    Triệu Khuông Dẫn , Cao Hoài Đức , Trịnh Ân là ba anh em kết nghĩa tình như thủ túc. Nhưng khi đã trở thành vua Tống Thái Tổ vì quá đam mê tửu sắc đã nghe lời kẻ gian giết người em thứ 3 của mình là Trịnh Ân.