DỜI ĐÔ

Lý Công Uẩn còn gọi là Lý Thái Tổ- ông là vị vua đầu tiên của dòng họ nhà Lý, khi ông lên ngôi Hoàng đế. Trong kế sách trị quốc bình thiên hạ có ý tưởng nổi bật là dời kinh đô Hoa Lư về Đại La, mặc dù gặp muôn vàn khó khăn song cuối cùng vẫn được tiến hành. Từ đó khẳng định tư tưởng: Bên cạnh việc giữ yên bờ cõi còn là việc làm sao cho đất nước được cường thịnh, đời sống nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Quyết sách đời đô của vua Lý Thái Tổ thể hiện tài đức của ông khi quyết định một việc đại sự, có ý nghĩa tới ngàn năm sau. 

  • TRẦN BÌNH TRỌNG

    Mùa xuân năm 1285, thái tử Thoát Hoan, con trai của hoàng đế nhà Nguyên Hốt Tất Liệt, cầm đầu 50 vạn quân Nguyên Mông chia ra làm hai cánh tấn công xâm lược nước ta.

  • TRƯNG VƯƠNG

    Bà Trưng quê ở Châu Phong Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên Chị em nặng một lời nguyền Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân Ngàn tây nổi áng phong trần