LÊ LAI ĐỔI ÁO
Năm Mậu Tuất (1418), lúc vua Lý Thái Tổ mới dựng cờ khởi nghĩa vì tướng ít, quân thiếu nên khi bị giặc Minh bao vây thì rơi vào tình thế rất nguy kịch. Nhà vua hỏi các tướng: “Ai dám đổi áo thay ta đem quân ra đánh giặc, xưng danh hiệu của ta, bắt chước Kỷ Tín đời Hán, để cho ta có thể giấu tiếng, nghi binh, tập hợp tướng sĩ, mưu tính cuộc nổi dậy về sau”. Các tướng đều im lặng, riêng Lê Lai đứng dậy nói: “Tôi xin đi. Sau này lấy được nước thì nghĩ đến công lao của tôi, khiến cho con cháu muôn đời được nhớ ơn nước, đó là nguyện vọng của tôi”.
Lê Lai đã hy sinh cho sự an toàn của chủ tướng, cho sự bảo toàn của Bộ chỉ huy nghĩa quân Lam Sơn đó là sự hy sinh vì đại nghĩa, lẫm liệt thay Lê Lai, sử sách đời đời ghi công ông. Lê Lai xứng đáng là người mà danh thơm truyền tụng đến muôn đời.
  • CHÂU THƯƠNG CHẮP RÂU

    Đào Phi Phụng là một trung thần bị gian thần hãm hại phải lưu lạc tha phương. Nghe tin Ngụy Vương mở hội khoa thi, Phi Phụng muốn xuống Trường An ứng thí để tìm cách cứu cha, cứu nước

  • MẠNH LƯƠNG BẮT NGỰA

    Quan thầy của Mạnh Lương là Dương Lục Sứ bị vây hãm trên núi cao. Muốn cứu được quan thầy cần phải có một con ngựa tốt của Bát Vương Gia.