MẠNH LƯƠNG BẮT NGỰA

Quan thầy của Mạnh Lương là Dương Lục Sứ bị vây hãm trên núi cao. Muốn cứu được quan thầy cần phải có một con ngựa tốt của Bát Vương Gia. Mạnh Lương đã lừa quân canh tuần ra khỏi hang về gặp Bát Vương Gia là người có hai con ngựa quý là Vạn Lý Vân (tức là một giờ đi được một vạn dặm) và con Thiên Lý Mã (một giờ đi được 1000 dặm). Tuy nhiên, Bát Vương Gia không cho. Trong đêm tối, Mạnh Lương đã lẻn vào chuồng ngựa để bắt trộm. Vì trời tối không xác định được con ngựa nào nên Mạnh Lương đã bắt nhầm con Thiên Lý Mã. Khi nghe tin mất ngựa, Bát Vương Gia lập tức dùng con Vạn Lý Vân để đuổi bắt. Chẳng mấy chốc thì đã gặp được Mạnh Lương. Với tài trí thông minh của mình, Mạnh Lương đã nghỉ ra một kế là xô con ngựa của Bát Vương Gia xuống vũng bùn lầy. Bát Vương Gia đến nơi đã dùng lá cây bỏ xuống vũng bùn để mong cứu ngựa. Đúng lúc đó, Mạnh Lương xuất hiện xô luôn Bát Vương Gia xuống vũng bùn, đoạt lấy con Vạn Lý Vân và đi giải cứu cho quan thầy.

  • LÊ LAI ĐỔI ÁO

    Năm Mậu Tuất (1418), lúc vua Lý Thái Tổ mới dựng cờ khởi nghĩa vì tướng ít, quân thiếu nên khi bị giặc Minh bao vây thì rơi vào tình thế rất nguy kịch.

  • CHÂU THƯƠNG CHẮP RÂU

    Đào Phi Phụng là một trung thần bị gian thần hãm hại phải lưu lạc tha phương. Nghe tin Ngụy Vương mở hội khoa thi, Phi Phụng muốn xuống Trường An ứng thí để tìm cách cứu cha, cứu nước