MỴ CHÂU - TRỌNG THỦY
Nhắc xưa chuyện cũ Mỵ Châu
Tim như còn đọng nỗi đau xé lòng
Tình em trong trắng thủy chung
Mà thành tội với non sông ai ngờ
Áo kia ai dệt thành mơ
Lẫy thần ai đổi nên cơ sự này
Ba thu điên đảo một ngày
Bên giường hạnh phúc ai bày kế gian
Kể từ đó gông cùm Bắc thuộc
Trải nghìn năm nước mất nhà tan
Nhưng rồi lịch sử sang trang
Hết ngày tủi nhục rạng gương anh hùng
Hận em đời đã trả xong
Tình người nhân ái thủy chung vững bền
Ngọc trai sáng mãi tên em
Nghe trong tiếng sóng lời em dặn dò
Vở Tuồng Mỵ Châu - Trọng Thủy hay còn gọi là "Tình sử Loa Thành" là bài học cảnh giác vô giá trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Nó còn    nguyên giá trị đến muôn đời sau